Teito Oy web sivujen käyttö ja tietosuojalauseke

Tämä on Teito Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR mukainen rekisteri- ja tietosuojalauseke. Laadittu 26.03.2018. Viimeisin versio 17.10.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Teito Oy, Myllyojankatu 4A, 24100 Salo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teito Oy
Niko Leppänen
Myllyojankatu 4A, 24100 Salo
niko.leppanen@teito.com

3. Tietojen säilyttäminen

Lomaketietoja ei tallenneta erillisiin tietovarastoihin tai rekistereihin, vaan ne säilytetään tarpeellisen ajan sähköpostilaatikossa.
Google Analytics-palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analytics -palvelun tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön. Lisää tietoa löytyy Googlen omilta sivuilta.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitoon.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat: henkilön nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot viestikentästä.
Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot pääsääntöisesti saadaan henkilöltä Teiton verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeelta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden suojasta 759/2004). Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen suojaaminen

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään henkilöllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Print Friendly, PDF & Email